Quản lí kinh tế

· Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp.
· Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách của bệnh viện. từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
· Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

chạy trái

chạy phải