Phòng bệnh

· Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.

chạy trái

chạy phải