Chức năng-Nhiệm vụ

             Bệnh viện 09 là Bệnh viện chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội. Bệnh viện được thành lập theo quyết định số 6640/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 12 năm 2009, là Bệnh viện Chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt.
Bệnh viện 09 có chức năng nhiệm vụ: 

     1.  Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh

·        Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa của bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoài trú.
·        Giải quyết hầu hết các bệnh thuộc chuyên khoa ở địa phương.
·        Tham gia khám giám định sức khoẻ và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa trung ương hợăc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.
2.     Nghiên cứu khoa học về y học
·        Tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu và ứng dụng những tiến bộ khoa học về chuyên khoa ở cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.
·        Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
3.     Phòng bệnh
·        Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên công tác phòng bệnh, phòng dịch.
4.     Hợp tác quốc tế
·        Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo dúng quy định của Nhà nước.
5.     Quản lí kinh tế
·        Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà nước cấp.
·        Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu chi ngân sách của bệnh viện. từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
·        Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.
 

chạy trái

chạy phải