Kế hoạch " Phát động, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội."

Lựa chọn khác

chạy trái

chạy phải