Hợp tác quốc tế

· Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo dúng quy định của Nhà nước.

chạy trái

chạy phải